Čchi kungy v škole majstra Daj-čchaa (N. Jadryšniková, v časopise Čchi-kung a život – 2002)

Koncepcia a princípy

Čchi-kungy, ktoré odovzdáva majster Dai Čchao, patria k taoistickému smeru s vplyvom „mäkkej“ Wudanskej školy. Sifu Dai Čchao je na jednej strane majster bojových umení a na druhej – ochranca tradičného taoistického mysticizmu. To sa odzrkadľuje v harmonickej koncepcii jeho systému Čchi-kungov. Stupne vyspelosti súvisia s tým, ako študenti ovládajú konkrétne vlastnosti energie, ktoré napomáhajú zvýšeniu sily samotného fyzického tela, životnej sily, naplneniu a rozvoju energetického tela, kontrole a ovládaniu vedomia a pestovaniu Ducha.

Cesta k jemnosti – cesta k sile

Vyučovanie sa začína z prepracovania schopnosti uvoľniť sa, jemnosti, plynulosti, okrúhlosti. Prvotne dané princípy sa realizujú na úrovni tela, v pohybe.

Ide o to, že v súčasnej dobe sa ľudský organizmus orientuje na dynamický spôsob existencie, ktorý je plný zmien. Sociálny život si vyžaduje od človeka udržanie určitého psychologického a duševného tonusu, čo sa odrzrkadľuje v spôsobe ako sa človek prejavuje prostredníctvom svojho tela. Taoisti hovoria, že prevaha dynamiky, „yangovej“ energie spaľuje organizmus, vedie k jeho predčasnému starnutiu, zoslabnutiu, výskytu ochorení. Naproti tomu „jinová“ energia je energiou vnútorného ticha a harmónie, mladosti. Avšak „yangový“ životný štýl je len reakcia na požiadavky spoločenského života. Príroda, Tao, Vesmír existujú v harmónii Jin a Yang v prúde mäkkého, plynulého, uvoľneného pohybu, kde panuje kruh, špirála. Práve túto stránku prijal Wudanský štýl a stala sa jeho najzákladnejšou súčasťou, vyjadrujúcou filozofiu Tao, ktorá je zameraná na telo človeka a jeho pohyb. Čo získavame pri rozvíjaní uvoľnenosti, jemnosti, plynulosti a okrúhlosti? Učíme telo novej forme harmónie, ktorá zodpovedá harmónii vesmíru, vlastne , vraciame ho k „pôvodnému“.

Jemnosť a uvoľnenosť však neznamenajú malátnosť a nekontrolovanosť pohybov. Vnútorná kontrola každého centimetra pohybu, nepretržitá práca vedomia pridávajú pohybu ideálnu presnosť a plnosť. Ako hovorili mudrci, „buď takým pomalým a jemným, aby ťa nikto nedobehol“. Sila dokáže zrodiť silu, avšak múdro využitá jemnosť dokáže vytvoriť trojnásobnú silu. Cesta k jemnosti – to je cesta k sile. V tom sa odráža jeden z paradoxov a zároveň jedno z tajomstiev taoistického pohľadu na svet ako dôsledku hlbokého výskumu princípov existencie Zeme a Neba.

Telo – základ našej bytosti, jej „pozemská“, „pôvodná“ stránka. Uvoľnené, jemné pohyby umožňujú energii vstúpiť do nášho tela a zostať jeho neoddeliteľnou súčasťou. Pri vypracovávaní a rozvoji tela rozvíjame emócie aj myslenie. Myslenie súčasného človeka je tiež „yangové“, „ povrchové“, na úrovni logickej štruktúry. Vnútorné praktiky rozvíjajú úplne iný spôsob myslenia zameraný na podstatu.

Keď vypracúvame a rozvíjame svoje myslenie, zároveň vypracúvame a rozvíjame svojho Ducha. Práve na tomto je zoložená dôkladná skutočná práca s dôležitejšími vlastnosťami energie.

Sila.

Nasledujúca etapa práce – to je chápanie energie ako Sily, schopnosť túto Silu prijímať, rozdeľovať a nasmerovať. Dôkazom dôležitosi tohto pochopenia je to, že získanie sily prostredníctvom vnútorných praktík je jedným z vážnych cieľov adeptov. V koncepcii taoistických majstrov má Sila široké spektrum významov. Na označenie abstraktnejšieho chápania sa používa termín Veľká sila. Splynutie s Veľkou silou je analógia splynutia s Tao. Pripomenieme čitateľom, že klasické dielo taoizmu sa nazýva Pieseň o Ceste a Sile (Lao C). Existuje princíp: „Sila prichádza k sile“. Preto je práca s Veľkou silou aktuálna v etape, keď je nahromadená vnútorná sila. Tomu napomáhajú z jednej strany praktiky využitia síl v bojových umeniach a z druhej strany praktiky transformácie s Čchi-kung síl prírody a vesmíru (viď nižšie).

V pokročilejších etapách sa pred študentmi odhaľujú aspekty energie ako Informácie a Vedomosti (viď nižšie).

Systém Čchi-kungov

Čchi-kungy školy majstra Dai Čchao majú charakter svojráznej pyramídy. Jej základy tvoria energetické praktiky, ktoré si získali popularitu a rozšírili sa v Číne a v Európe, a patria ku klasike „vnútornej práce“. Ide o Dzan-Dzuan, Pa tuan ting („8 kusov brokátu“) , praktiky Taojin.

Na ďalšom stupni sa nachádzajú menej rozšírené Čchi-kungy, ktoré praktizujú len jednotlivé školy. Je to Tantien-Čchi-kung, ktorý sa špecializuje na preciťovanie a upevnenie Tantienu, jeho naplnenie a ďalšie využitie zdrojov, ktoré sa v ňom nahromadili. Na upevnenie zdravia a zvýšenie vitality tela Majster odporúča tiež praktiku harmonizácie vnútornej energie pod názvom Deväťnásobný život. Jej základ tvorí energetická masáž, ktorá účinne pôsobí na prácu energetických meridiánov a aktivizuje vzájomné pôsobenie stredného a spodného Tantienu. Svojráznou vstupnou bránou taoistického spôsobu prijímania sveta, chápania Veľkého Predelu je z hľadiska formy a obsahu aristokratický Čchi-kung „18 foriem Veľkého Predelu“ (Tchaj-Ťi-Čchi-kung), ktorý v zhustenej forme obsahuje všetky princípy a zákony umenia Tchaj-Ťi-Čchuän.

Keď študenti dosiahnu ďalší stupeň majstrovstva, ovládajú exkluzívne Čchi-kungy Školy Sifu Dai Čchaa. „Prirodzený Čchi-kung“ (Čchi-kung Bieleho bociana) je jedným z najgracióznejších a zároveň najsilnejších taoistických Čchi-kungov. Bocian, tento nádherný, hrdý, elegantný a slobodný vták, je pre stúpencov Taoizmu symbolom dlhého života. Jeho napodobňovaním, prevzatím jeho spôsobov a ducha „splývate“ s ním, preberáte jeho neopakovateľné vlastnosti a energiu. Čchi-kung Bieleho bociana je vybudovaný na princípoch Pagua. Jeho vnútorný základ tvorí práca s energiou Zeme a energiou prírody.

Unikátny je aj Wuji- Čchi-kung, Čchi-kung Prázdnoty, v ktorom sú zakódované základy teórie a praxe tajného štýlu bojových umení Wuji- Čchuän ako aj princípy Veľkej prázdnoty, ktorá spolu s Tao a Veľkým Predelom tvorí toaoistický alchymický trojuholník.

Vrcholom pyramídy a svojráznou bránou, vedúcou k pochopeniu cesty Tao, je Čchi-kung „Lotos“ („Tao- Čchi-kung“).

Lotos
Samotný Majster ho nazýva briliantom medzi Čchi-kungami.

Majster Dai Čchao ho prevzal od svojho učiteľa, taoistického mnícha, ktorý bol v ranných etapách duchovnej cesty stúpencom tibetského budhizmu a mnohé techniky prevzal od tibetského lámu. Jeho svetské meno upadlo do zabudnutia a je známy pod duchovným taoistickým menom I Čchin.

Dnes je už ťažko odpovedať na otázku, ku ktorému zo smerov – budhistickému či taoistickému – patria jednotlivé praktiky, ktoré sú dôsledne spojené do jednej reťaze. Principiálne to nie je dôležité, lebo, ako tvrdí Majster, na vyšších etapách duchovného rozvoja osobnosti sa rozdiely medzi dvoma danými systémami stierajú.

Predpokladaná doba jeho vzniku je obdobie prenikania budhistických ideí do čínskeho kultúrneho, náboženského a mystického prostredia. Obdobie, keď stúpenci taoistickej tradície, s jej pragmatickým vzťahom k telu a s kultom dlhovekosti, odhalili pre seba nový svet najvyššej Jasnosti, kult Budhu a Božského lotosu. Práve vtedy, dokonalí vo svojom predsavzatí skúmať svet, alchymysti preberali od budhizmu to najlepšie, čo mohli využiť vo svojom vytrvalom napredovaní. A tak sa stalo, že idea Cesty Tao bola pretkaná nitkami Cesty Budhu. Najvyššie praktiky dvoch najsilnejších východných systémov sa spojili do jedného celku.

Taoistickí majstri rozpracovali kompaktnú postupnosť kľúčových techník vnútornej alchýmie pre ich pohodlné odovzdávnie z generácie na generáciu. V Číne tento Čchi-kung patrí k jedným z najvyšších z hľadiska duchovného obsahu.

Základný cieľ – práca na rozvoji Ducha

Podľa taoistov je nevyhnutné, aby fyzické telo bolo zdravé a spokojné, vtedy aj Duch môže byť silný. Aby bolo možné pestovať Ducha, je potrebné ukľudniť srdce, nájsť v ňom lásku. Ten, kto kráča po ceste Tao, mal by byť múdry a pokojný. Tieto myšlienky sú zakódované v Čchi-kungu Lotos. Utíšenie srdca, vyžarovanie lásky, milosrdenstva – toto všetko ako lajtmotív sprevádza postupnosť praktík, odzrkadľujúc dušu samotného Čchi-kungu.

Čchi-kung Lotos je založený na vzájomnej výmene energie medzi telom cvičiaceho a vesmírom. Sú v ňom ukryté princípy a praktiky, ktoré otvárajú kanály intenzívneho prijímania energie. Ako hovorí samotný Majster, „cvičiaci umožňuje svojej energii smerovať do Neba, a naopak, energie Neba nasmeruje do svojho tela“.

Jedným z najdôležitejších elementov vnútornej alchýmie v Lotose je práca so Silou. Taoistickí majstri sa domnievajú, že pri správnom tréningu, správnom spôsobe myslenia a dodržiavaní jednotlivých etických noriem sa človeku odhalí Sila. Je známe, že budhistickí a taoistickí majstri pracovali s rozličnými druhmi Sily. Jedným z jej najvyšších aspektov je Veľká sila, ktorej smer adepti určujú prostredníctvom laogungov do vrchného Tantienu, pri čom aktivizujú body Pai-chuej. Veľkú silu Taoisti chápu ako duchovnú energiu, potrebnú na získanie nesmrteľnosti.

Ešte jedna vlastnosť Sily sa využíva v Čchi-kungu Lotos – energia sily Ducha. Energia sily Ducha sa tiež využíva na pestovanie a posilnenie vlastného Ducha. Naplnenie tela energiou sily Ducha dáva organizmu človeka neobyčajnú rovnováhu, vypracúva imunitu voči negatívnym vplyvom zvonka, posilňuje vôľu a rozhodnosť.

O týchto dvoch pojmoch sa obvykle medzi praktizujúcimi taoistami nediskutuje, otvorenie kanálov Veľkej sily a Energie Sily Ducha prechádza od učiteľa k žiakovi formou zasväcovania a je považované za najmocnejší spôsob vnútornej transformácie.

Tento Čchi-kung sa špecializuje tiež na otvorenie informačného kanála. Vďaka prístupu ku kozmickej informácii má adept možnosť z „čistého“ zdroja priamo čerpať potrebné údaje o svojom osobnom duchovnom rozvoji. Obvykle túto informáciu počas Čchi-kungu dostáva v zašifrovanej podobe. Dešifrovanie informácie musí prebiehať „v nevyhnutnom čase a v plnej miere“.

Čchi-kung Lotos v rozsiahlej miere používa praktiku s mudrami, zvláštnymi polohami rúk a prstov, zvyčajne používanými pri taoistických a budhistických meditáciách a Čchi-kungoch. Človek môže všetky tieto polohy rúk vidieť na zobrazeniach Budhu a iných východných „nesmrteľných“. V Európe sa možno stretnúť so špekuláciami pokiaľ ide o úlohu mudier, ich pôsobenie na energetické meridiány a pod. Avšak pôvodné vedomosti o mudrach ostávajú doposiaľ zahalené tajomstvom. Mudry pre taoistov – to nie je jednoducho len spôsob dosiahnutia koncentrácie alebo aktivizácie práce určitej skupiny energetických meridiánov. Sú to kľúče na otvorenie energetických, mentálnych a informačných kanálov. Zároveň sú to antény pre príjem vonkajšej energie (Wei čchi).

Jednou z takýchto techník Lotosu je „transmigrácia“ energetického tela. V tejto technike možno zreteľne sledovať vplyv budhistickej teórie a praxe. Podstata spočíva v rozšírení vedomia a raste energetického tela do veľkosti Budhu (alebo Ducha, ako hovoria taoistickí Majstri), oddelení od fyzického tela a splynutí s Budhom v kozmickom priestore. Vstup do kozmu umožňuje adeptovi očistiť sa, dostať sa do budhistického stavu a posilniť svoje energetické telo. V tejto technike je dôležitá ako etapa výstupu energetického tela do kozmu, tak aj jeho „návrat“ a splynutie s fyzickým. Celý proces sa reguluje pomocou správne používaných „kľúčov“.

Učitelia sú spojení

Ďalšou dôležitou stránkou vnútornej alchýmie Lotosu je spojenie s Učiteľmi. Dôkladný a svedomitý výber adeptov a majstrov do najväčších generačných línií čínskych učiteľov vnútorných štýlov skrýva v sebe hlboký zmysel a dôležitý energetický základ. Podľa samotných čínskych majstrov sú všetci učitelia v generačnej línii, žijúci, ale aj tí, čo už zomreli, navzájom spojení energetickým, informačným a duchovným putom. Medzi pokoleniami sa neustále udržuje kontakt, ktorý línii dodáva „životnú silu“ a „spätnú väzbu“. Toto spojenie sa v Lotose realizuje pomocou kľúčov, ktoré adepta naladia na celú líniu alebo konkétneho učiteľa. Pomocou tejto techniky sa uskutočňuje kontakt medzi žiakom a učiteľom. Najaktuálnejšia je vtedy, ak žiak nemá možnosť priameho spojenia a vedenia zo strany učiteľa. Duchovné spojenie mu umožňuje dostávať od učiteľa potrebné odpovede na otázky, ktoré vznikajú v procese rastu. A naopak, učiteľ, keď sa naladí na žiaka, môže kontrolovať jeho vnútorný rozvoj a adekvatnym spôsobom ho korigovať.

Pomocou „kľúčov“ sa môžu adepti na duchovnej úrovni spojiť s inými líniami alebo ich jednotlivými predstaviteľmi kvôli získaniu potrebnej informácie.

Výnimočným aspektom Lotosu je i to, že umožňuje rýchle duchovné spojenie s osobným Duchovným učiteľom.

Tí, čo praktizujú tento Čchi-kung, sa nedostávajú do stavu videnia a cítenia energie Učiteľov okamžite. Avšak s postupujúcou praxou prichádza aj schopnosť diferenciácie prúdov energie a ďalej sa odkrýva pôvodné Duchovné videnie (jasnozrivosť) a vcítenie sa do energetických plánov Vyššej podstaty.

Toto je principiálne tréning úplne inej úrovne než v obyčajných Čchi-kungoch. Pri odovzdávaní Čchi-kungu Učiteľ, ktorý žiaka zasväcuje, mu pomocou svojej sily a energie pomáha spojiť sa s energiou predchádzajúcich majstrov. Výnimočnosť tohoto Čchi-kungu je v tom, že v iných Čchi-kungoch musí kvôli kontaktu s generáciou učiteľov žiak sám venovať čas a obrovské úsilie bez záruky na úspech v dosiahnutie výsledku. V Lotose Majster sám pripája žiaka k línii.

Veľmi častá je otázka, či sa každý žiak dokáže spojiť s danou líniou. Odpoveď je jednoduchá a zároveň zložitá. Uskutočnenie bezprostredného kontaktu zavisí od osudu. Ak chýba karmická predispozícia, učiteľ sa môže len pokúsiť o nadviazanie kontaktu, ale sám kontakt sa uskutočniť nemusí. Okrem toho hlboké, plnohodnotné spojenie s Duchovným učiteľom závisí od toho, či žiak dodržiava všetky etické pravidlá, ako aj od jeho osobných sklonov, snaženia a pracovitosti.

Principiálne je i to, že tento Čchi-kung má v sebe jedno dôležité budhistické pravidlo. Keď sa človek pripojí k Lotosu, sám Budha mu pomáha spojiť sa s Učiteľom. Časom sa zo samotného žiaka stáva Majster alebo Budha. Keď sa stane Budhom, tak ako sám Budha, musí pomôcť iným na ich Duchovnej ceste. Odpoveď na otázku, ako sa môže Budha prejaviť v živote žiaka, je opäť jednoduchá aj zložitá. Človek nepozná Cestu a nemôže poznať Cestu, ktorou ho povedie budhistická Sila. Sila Budhu si sama nájde jedinečné situácie a možnosti doviesť jeho život k tomu, aby sa realizoval v pomoci iným ľuďom.

Ďalším dôležitým momentom je to, že Čchi-kung Lotos umožňuje spojenie nielen s Učiteľmi v priamej generačnej línii, ale aj s inými vyspelými nábožensko-duchovnými školami, s najsilnejšími líniami, existujúcimi v súčasnosti. Správnejšie by bolo hovoriť o konkrétnych duchovných Učiteľoch, vodcoch, ktorí sformovali svoju filozofiu a svetonázorovú koncepciu vzhľadom na existujúci svet. V skutočnosti všetky duchovné a filozofické koncepcie, ako hovoria čínski Majstri, pochádzajú z jedného Zdroja. Naše rodné jazyky môžu byť rôzne, ale hovoriť môžeme o tom istom. Tak sú aj všetci Duchovní Učitelia spojení s Lotosom alebo v Lotose. V súčasnosti prichádzajú ľudia rôznych vierovyznaní, aby sa venovali Čchi-kungu. Pri osvojovaní Lotosu si mnohí kresťansky orientovaní ludia kladú logickú otázku: Ako ostať kresťanom a či existuje možnosť prostredníctvom Lotosu vstúpiť do duchovného sveta kresťanstva. Majster Dai Čchao odpovedá kladne. Ak pri praktizovaní Lotosu rozmýšľaš o Kristovi, vyjadruješ úmysel prísť ku Kristovi, tak je možná realizácia duchovného kontaktu práve s Kristom.

Podľa mňa, práve v tom sa prejavuje duchovná múdrosť Majstrov, ktorí nám zanechali taoistickú praktiku najvyššej úrovne, ktorá do seba pojala taoistickú Cestu aj budhistickú jasnosť. Praktiku, ktorá vyšla za úzky rámec príslušnosti k určitej škole a predstavuje vzor najvyššej tolerancie voči rozličným cestám, vedúcim k jedinému Zdroju.