Stretnutie s Majstrom (rozhovor so shifu Dai Chaom -M. Zavarská, časopis Figúra-2001)

Žijeme v časoch prechodu z jedného spoločenského systému do druhého.Toto obdobie so sebou prináša značné vypätie, neistotu a stresy, čo veľmi negatívne vplýva na našu psychiku a zdravie.

Kto si ich chce udržiavať trvale v poriadku, prichádza na to, že nemôže žiť iba západným konzumným štýlom. Pretože nech by sme získali akékoľvek množstvo peňazí, vnútorný pokoj, harmóniu či fyzické zdravie si za ne nekúpime. A to sú tie najcennejšie hodnoty, ktoré si musíme priebežne chrániť a zveľaďovať celý život. Kto si to uvedomuje, hľadá akýsi stred medzi materialisticky chápaným životom západnej spoločnosti a duchovným ponímaním ľudskej existencie na Ďalekom východe.

Na Východe dodnes prežili a aj prakticky pôsobia tisícročia staré filozofie, podľa ktorých človek pochádza z prírody a keď s ňou nebude žiť v súlade alebo akceptovať jej zákony, oddelí sa od jej energií, čo sa prejaví chronickými civilizačnými ochoreniami, neskôr vážnymi zdravotnými problémami a následne i podstatne kratším životom. Už starí taoistickí mnísi nazerali na telo človeka a ducha prejavujúceho sa v ňom ako na neoddeliteľnú jednotu. Preto sa pri liečení zaoberali viacerými rovinami, tvoriacimi ľudskú bytosť, nielen jedným práve chorým orgánom. Vedeli, že človek stresom, psychickým tlakom, hnevom a inými negatívnymi emóciami „spaľuje“ dôležitú životnú silu Čchi alebo spôsobuje jej nahromadenie, čím sa následne zablokuje jej plynulý prietok do telesných orgánov. Táto energia prúdi v energetických dráhach (meridiánoch) po celom tele. Ak jej je nedostatok alebo neprúdi do niektorého orgánu, po čase začne zlyhávať jeho funkcia.

Je veľa spôsobov, ako možno túto životnú silu v tele „rozhýbať“ alebo ju dopĺňať, napríklad akupunktúrou, reflexnými masážami, zdravou výživou, meditáciou, jógovými cvičeniami alebo prepracovaným systémom orientálneho bojového umenia. Pri tých prvých treba ovládať aj medicínu a ich štúdium je veľmi náročné, preto sa pri ich aplikácii musíme obracať na iných. Ak však chceme vziať zdravie do svojich rúk skôr, než začneme byť chorí, môžeme to skúsiť radšej s niektorými cvičeniami spojenými s filozofiou. Obľubu si v poslednom období u nás získava orientálne bojové umenie, ktoré do sveta šíria čínski a japonskí majstri.

Jeden z nich – Sifu DAJ ČCHAO z Číny – pravidelne navštevuje aj našu krajinu. Pri poslednej návšteve sme ho požiadali o rozhovor, aby čitateľm priblížil čínske bojové umenie.

Pochádzate z rodiny, ktorá sa odpradávana venovala tradíciám čínskych bojových umení a dedila ich z generácie na generáciu. Môžete nám o ich vzniku povedať čosi bližšie, ako aj vysvetliť vaše vnímanie sveta a význam cvičení Čchi-kungu pre človeka?

V historických časoch boli ľudia prirodzene bližšie k prírode. Chápali, že môžu využívať jej energetické toky vo svoj prospech. Postupne sa učili vycítiť ich a pracovať s rôznymi technikami, ktoré im umožňovali napájať sa na ne. Dodnes sa, žiaľ, nezachovali všetky objavené postupy, pretože tie prvé sú staré až 6000 rokov. Keďže sa zistilo, že vplývajú nielen na udržanie zdravia, ale aj rozvoj ducha a rôznych jeho skrytých fenoménov, ako sú intuícia, jasnovidectvo, liečiteľstvo a pod., dodnes sa im venuje veľká pozornosť a stali sa našou národnou pestovanou tradíciou.

Pohľad človeka na svet ovplyvňuje rad faktorov, ktoré naň pôsobia od narodenia celý život a podmieňujú preto i jeho celkové vnímanie a chápanie. Ide najmä o osobitý štýl kultúrnych a historických tradícií, ako aj o všeobecne zaznávanú filozofiu, ktorú každá spoločnosť po svojom predostiera človeku už od školských rokov. Oproti nám vnímajú Európania svet skôr detailovo a potom si ho skladajú do celku. Nás však tradície učili vnímať svet celistvo, vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Neovplyvňujeme iných len svojimi vnútornými postojmi, ale pôsobíme vlastným konaním na prírodu, ba aj na celý svet. Vo všetkom preciťujeme základnú prvotnú silu ČCHI, ktorá je prameňom existencie všetkého živého vo Vesmíre, aj na Zemi. Má len rôzne úrovne prejavov.Rôzne kvality Čchi závisia od rôznych foriem pohybu. Častým syndrómom dnešného „uhnaného“ človeka je nesprávne cirkulovanie energií a zablokovanie ich tokov v tele človeka. Pri pohybových cvičeniach Čchi-kungu sa posilňuje energetické telo, ktoré sa výrazne mení. Naberá schopnosti samoliečenia, i liečenia druhých.

Pri orientálnych bojových umeniach nejde len o vonkajšiu estetickú a bojovú stránku celej tradície. Ich zmysel je skrytý vo filozofii a v sile, ktorú človek postupným tréningom v sebe zobudí. Okrem pružnosti celého tela pocíti človek vitalitu – novú životnú silu. Už v začiatkoch je cítiť, že sa stáva odolnejším proti chorobám, čo má vplyv na dĺžku a kvalitu života. Neskôr vie zdolávať hlavne psychickým stresom. To mu zasa pomáha meniť seba, teda mať čoraz väčšiu kontrolu nad svojou mysľou. Vari najťažšie je v živote naučiť sa ovládať svoje myšlienky, prejavy a pocity. Cvičenia koncentrácie v Čchi-kungových zostavách učia človeka venovať sústredene pozornosť na jednu vec. Keď máme kontrolu nad sebou a nad svojimi pocitmi, dokážeme správne riadiť seba a potom môžeme mať kontrolu i nad celým svetom. Ak človek prestane byť psychicky labilným, nezložia ho žiadne problémy, pretože niet takých, aké by v pokoji nevedel vyriešiť, aké by ho zaskočili. Celkový cieľ Čchi-kungu je duchovný rast, nový pohľad na veci, hlbšie preciťovanie, a teda aj širšie chápanie.

Môže človek z iného prostredia a odlišnej kultúry správne pochopiť hĺbku filozofie duchovného učenia iného národa, keď priamo nežil a nezrástol s daným prostredím a nemá „v krvi“ jeho vnímanie skutočnosti? Nebude iba kĺzať po povrchu bez šance hlbšieho prieniku a prežitia skúseností?

Áno, to síce veľmi ovplyvňuje pohľad na veci okolo nás, ale schopnosť chápania od toho až tak nezávisí. Ani všetci Číňania nepochopia v plnej miere pravý zmysel vnútorných bojových štýlov a nedosahujú v nich rovnaké výsledky. Obyvatelia iných krajín to majú sťažené, pretože potrebujú dlhší čas na vžitie sa do taoistickej životnej filozofie, musia viac študovať a oboznamovať sa i s čínskymi kultúrnymi tradíciami, ktoré Číňan dedí cez generačnú líniu. Lenže vývojové predpoklady každého človeka sú rôzne. Duchovne zrelší ľudia pokojne predbehnú i Číňanov vyrastajúcich celý život v danom prostredí, kde bojové umenie vzniklo. Veľa v tomto prípade spraví aj majster, ktorý ľudí učí. Kto pochopil význam vplyvu duchovného rastu na kvalitu celého svojho života, vie sa pomerne ľahko k rôznym voľakedy „tajným“ učeniam a filozofiám dopracovať a dosahuje aj dobré výsledky.

 Ktoré štýly a smery čínskeho bojového umenia sú najznámejšie a najviac prenášané do sveta a aké sú medzi nimi rozdiely?

Je tak veľa štýlov, že ani Číňania samotní ich všetky nemôžu poznať, pretože sa rátajú až na stovky. Celkovo rozlišujeme štýly na vnútorné a vonkajšie, alebo ich delíme na južné a severné. Najpopulárnejšie sú vnútorné štýly: Thaj-Čchi-Chuaň, Pa-Kua-Chuaň, Si-Ňji-Chuaň a vonkajší Šaoliň-Chuaň. Vonkajší Čchi-kung je rýchlejší a pôsobí tvrdo. Je postavený na vonkajších pohyboch tela – na sile svalov. Vnútorný je mäkší, pomalší a je založený na vnútornej práci s energiami a ich ovplyvňovaní. Až postupne sa cez cvičenia dopracuje človek k sile. Pri tomto štýle je dôležité byť zrelaxovaný a uvoľnený. Je vhodný pre starších ľudí, pre ženy. Obidva štýly však smerujú k rovnakému cieľu, iba na to využívajú odlišné spôsoby cesty.

Každý tréning pozostáva z dvoch rovín. Z cvičení a ich filozofických vysvetľovaní. Neskôr už aj žiak sám odseba pri prevádzaní istých pozícií začína chápať dovtedy skryté súvislosti istých životných javov. K tomu by sa však nedopracoval iba pomocou knižiek, pretože tie človeku nemôžu odovzdať písaným slovom to, čo vie zo seba dať pri osobnom vzťahu majster žiakovi.

S akými energiami sa pri Čchi-kungu pracuje?

Žiakov učíme pracovať s energiou Zeme – to je energia prírody, ktorú si môžu zobrať zo stromov, morí, či potočných vôd, ale veľa druhov energií je i vo Vesmíre. Človek má s nimi prirodzené spojenie a pri troške chcenia sa môže kedykoľvek a kdekoľvek ľahko na zdroj napojiť a dočerpať si svoje zásoby.

Techník je veľa, každému vyhovuje niečo iné. V konečnom štádiu je však podstata všetkých druhov energií rovnaká, navzájom sa prelievajú, jedna ovplyvňuje druhú a spolu tvoria celok, kde nemôže existovať jedna bez druhej. Cvičenia Čchi-kungu učia postupne jednotlivé špecifické druhy energií podľa potreby abstrahovať a vyrovnávať ich pomer v tele, čím dochádza k harmónii. To je tiež ich cieľom.

Dnes sa veľa diskutuje o prílišnej prepracovanosti ľudí a nedostatku času na regeneráciu. Podľa senzibilov zachádzajú mnohí až tak ďaleko, že namiesto „dobytia si“ deficitnej energie ju berú druhým, vraj je to jednoduchšie. Aký je váš názor na takýto energetický vampírizmus? Existuje a je možné sa proti nemu obrániť?

Duchovne zrelí ľudia alebo majstri vám energiu radi kedykoľvek dajú aj sami, ak cítia, že ju potrebujete, lebo si ju vedia rýchlo doplniť. Bežní ľudia sa nemusia báť toho, že je také jednoduché komusi „zobrať“ dobrú energiu. Človek totiž produkuje tzv. „zlú“ Čchi nesprávnymi emóciami, akými sú hnev, zlosť, závisť, strach a podobne, a nevedia sa včas v jej produkovaní zastaviť, ani sa jej správne zbaviť. Preto sa táto negatívna energia drží po obvode aury človeka, kým pozitívna sa zoskupuje v centre tela.

Kto by sa chcel na kohosi energeticky napojiť, a neovláda ťažké techniky filtrovania energií, získa najprv od človeka jeho energetický odpad držiaci sa na povrchu a cudzím najskôr dostupný. Kto chápe hlbšie súvislosti, nebude sa trápiť brať energiu iným, pretože jednoduchšie je napojiť sa na čisté a kvalitnejšie prírodné zdroje. Odčerpávať energiu od druhých ľudí je nebezpečné, pretože z ich biopoľa prevezmeme aj negatívne zápisy – napríklad o nejakej chorobe, ktorú môžeme tak pritiahnuť na seba.

Týchto chýb sa často dopúšťajú liečitelia – začiatočníci, ktorí sa po práci s chorým biopoľom pacienta nedostatočne energeticky očisťujú. Môžeme však prevziať od druhého aj jeho emocionálny a mentálny odpad – negatívne a zdraviu škodiace emócie, postoje, myšlienky a správanie. Čo by tým potom zlodej získal? Ak si toto uvedomí, určite sa rýchlo o čosi podobné prestane usilovať. Žiaci Čchi-kungu si vedia deficitnú energiu vždy v správny čas doplniť a nemusia sa teda mentálne ochraňovať proti energetickým zlodejom.

Veľa ľudí trpí dlhoročnými chronickými chorobami, vyčerpanosťou a únavou. Lekári nemajú šancu pomôcť im, pretože neprijímajú alternatívny pohľad na zdravie človeka, vnímajú ľudské telo oddelene od prírody. Čo by ste takým ľuďom poradili?

Vykročiť z uzavretého kruhu vyčerpanosti a chorôb je možné iba jediným spôsobom. Čo najskôr pochopiť, kým telo ešte dobre funguje, že príčina takýchto stavov pozostáva v ničnerobení. Ak sa nevenujeme svojmu telu zo stránky zdravšej výživy, než aká sa dnes pre zisky veľkých spoločností propaguje, a ak začneme na svoje telo a psychiku nakladať postupne čoraz väčší náklad, pod vplyvom vystresovaného životného štýlu sa rýchlo zloží.

Dôležité je teda začať so sebou čosi rýchlo robiť, prekonať lenivosť a postupne zvyšovať mieru pohybového zaťaženia, iba tak sa staneme silní a odolní, iba tak zdravo a šťastne prežijeme tento život. Ono sa síce dá istý čas zotrvať v ničnerobení, ale verte, že práve to človeka v konečnom štádiu najväčšmi vyčerpáva a je oveľa ťažšie vydržať nič nerobiť, ako čosi so sebou pravidelne robiť.

TV rozhovor (z rozhovoru so shifu Dai Chaom pre televíziu, 2000)

Korene čínskych bojových umení siahajú hlboko do minulosti. To že pretrvali a rozvíjajú sa dodnes, je výsledkom uchovávania starých tradícii. Bojové umenia sa často cvičili v rodinách, ktoré boli izolované od vonkajšieho sveta. Otec učil syna, aby to čo sa naučil potom odovzdával ďalej. Niekedy sa stávalo, že to nebol len syn, ale aj iný žiak, ktorý sa učil toto umenie, len aby sa zachovala línia, alebo ako my tomu hovoríme, rodinná, či tajná cesta.

So mnou je to tak isto. Od detstva trénujem v rodinnom kruhu. Keď som sa neskôr presťahoval s rodinou z juhu na sever, mal som šťastie na jedného starého učiteľa, s ktorým som pokračoval v cvičení wu shu a čchi kungu. Potom som odišiel do Pekingu, kde som mal takisto veľa skúsených a dobrých učiteľov na vysokej úrovni. Vďaka ním som mohol vo wu shu a čchi kungu napredovať.

Čo sa týka tradičného tréningu, je to tréning pre ľudí, a tak nie je dôležité z ktorej krajiny pochádzajú. Od začiatku sa skúmalo v čom je prospešnosť jednotlivých cvičení pre ľudí vo všeobecnosti, a teda aj pre európanov. Môžu vznikať problémy jazykové, kultúrne, či problémy v tradičných zvyklostiach. To treba chápať, ale na druhej strane sú ľudia, ktorí veľmi dobre ovládajú jazyky, prípadne majú nejakú skúsenosť priamo s tréningom týchto umení. Je to rôzne.

Ja si myslím, že veľa ľudí môže dosiahnúť dobrú úroveň, pretože tento tréning, nieje len o pohybe. Čchi kun a wu shu sú zamerané aj na naše vnútro, myseľ a ducha.Pokiaľ sa ľudia rozhodnú seriózne ich študovať, tak môžu dosiahnúť vysoký stupeň majstrovstva.

Stretnutie s Majstrom (rozhovor so shifu Dai Chaom – N.Jadryšniková, časopis Orientácia-2000)

Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie so si fu Daj Čchaom, tentokrát v horách pod Banskou Bystricou. Viac ako sto účastníkov seminára prežilo dva týždne intenzívnej práce cvičením vnútorných štýlov. Od siedmej rána do desiatej večer boli ponorení do atmosféry serióznej práce nad vlastným telom, myslením a duchom cez meditácie, Tai-či-čuan a čchi-kung. Nepriazeň počasia a únavu kompenzovali novým poznaním a želaním osvojiť si to, čo pred nimi otváral ich učiteľ. Je známe, že čínski učitelia chvália svojich žiakov zriedka. Najlepšou pochvalou je, ak otvorí nové pohyby alebo nové poznanie. A to robí len vtedy, keď u študentov vidí pokrok. Aj tentoraz, tí, ktorí sa vyznačujú neobyčajnou trpezlivosťou a vernosťou tradícií dostali od Majstra dar – dva zriedkavé čchi-kungy. Čchi-kung Wu-dzi /čchi-kung „prázdnoty“/, ktorý je možné sa naučiť aj v Číne iba vtedy, ak nájdete seriózneho Majstra, a ani tam to nie je jednoduché nájsť Majstra Wu-dzi. Starý taoista, učiteľ Wu-dzi, učiteľ Majstra Daj Čchaa, má viac ako deväťdesiat rokov. Jeho jediným pokračovateľom je Daj Čchao. Druhý čchi-kung sa vyznačuje neobyčajnou eleganciou a energetickou silou. Cvičiť by sa mal iba raz za deň. Tajomstvo tohto čchi-kungu je v tom, že jeho základom sú pohyby bieleho žeriava a princíp Pa-kua, čínsky symbol sily a rovnováhy prvotných kozmických princípov.

Celá atmosféra bola akoby naplnená ľahkou elektrinou. Si fu bol všade a súčasne akoby tam nebol. Napríklad len jednotlivci boli svedkami toho, keď pri statickej forme, ktorá sa cvičí so zatvorenými očami, Daj Čchao za pol minúty „roztlačil“ oblaky, aby študenti mohli pokračovať v cvičení čchi-kungu a nepremokli v daždi. Umenie „rozháňať“ oblaky ako aj umenie privolať dážd, sú súčasťou starého čínskeho umenia Lin-ci-šu, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcom článku a ktoré, podľa predstáv čínskych Majstrov, je pramatkou terajšieho Reiki.

Kontakt s Majstrom je nielen nácvik a tvrdá práca, ale aj spoločné stretnutia a osobné kontakty. S niektorými zaujímavými poznatkami sa chceme podeliť aj s čitateľmi .

Otázka: Sifu, ste predstaviteľom jednej z najstarších čínskych tradícií, ale učíte európskych študentov. Vidíte rozdiel medzi európskym a východným myslením? V čom je podstata tohto rozdielu?
Odpoveď: Na filozofiu a vnímanie sveta v rôznych častiach Zeme pôsobí obrovské množstvo rôznych faktorov: geografická poloha, klimatické podmienky, historické a kultúrne tradície. Celý komplex podmienok formuje v určitej spoločnosti osobitý štýl a chápanie sveta. Naozaj existuje rozdiel medzi európskym a východným vnímaním sveta. Schematicky možno povedať, že Európania si svet všímajú v detailoch, ktoré ďalej syntetizujú do celku.
Číňania už vo svojej podstate vidia svet celostlivo, v nepretržitých stálych vzájomných vzťahoch a potom z celku vyčleňujú jednotlivé časti a detaily. Okrem toho, na rozdiel od európskej filozofie, jedným zo základných pojmov v čínskej tradícii je pojem Čchi ako spôsob vnímania a preciťovania sveta. Podľa Číňanov je čchi základným pojmom pre VEĽKÚ SILU. Na Východe vedia, čo si pod týmto pojmom majú predstaviť. Pre Európanov je nepochopiteľným. A keď sa ho snažia definovať, berú do úvahy iba niektoré jeho prejavy a nemôžu ho chápať v úplnosti a hĺbke. Mnohí Európania asociujú čchi so vzduchom, dýchaním, energiami, ale v podstate je globálnou prvotnou silou, prameňom existencie všetkého živého vo Vesmíre. Pre Číňanov je tento pojem samozrejmou súčasťou ich života. Všetko, čo existuje vo Vesmíre, vedia definovať z pohľadu rôznych kvalít čchi a rôznych úrovní jej prejavov. Pre Európanov je ťažko pochopiteľné aj to, že rôzne kvality čchi môžu závisieť aj od rôznych foriem pohybu. Napríklad rozširovanie a zužovanie pri cvičení čchi-kungov a Tai-či-čuanu, Číňania definujú ako rôzne druhy energií.

Otázka: Majú európski študenti šancu dosiahnuť vysokú úroveň vo vnútorných štýloch čínskych bojových umení?
Odpoveď: Áno. Tí, ktorí sa seriózne zaoberajú vnútornými štýlmi, majú reálnu šancu dosiahnuť hlboké výsledky v nezávislosti od ich pôvodu. Netreba mať ilúzie, že všetci Číňania, ktorí cvičia vnútorné štýly, dosiahnu rovnaké výsledky. Tak isto ako Európania, musia tvrdo pracovať. Rozdiel je v tom, že Európan potrebuje dlhší čas na zoznamovanie sa s čínskou filozofiou, potrebuje veľa študovať, prenikať do hĺbok kultúrnych tradícií. Navyše, Číňania môžu dostať nevyhnutné poznanie cez generačnú líniu, čo je veľkou výhodou pri ich ďalšom rozvoji. Európania musia tie isté výsledky dosahovať inými cestami. A je tu ešte jedna, pre európskych študentov, veľmi dôletitá prekážka, a to snaha o dosiahnutie veľmi rýchlych výsledkov v akejkoľvek fyzickej alebo duchovnej praxi. Problém je v tom, že už na začiatku cvičení často nemajú dôveru v reálny výsledok a potrebnú vytrvalosť. Paradoxne však, aj keď na prvý pohľad všetko ide pomaly, reálne, hlboké zmeny môžu prísť veľmi rýchlo. Treba ešte poznamenať, že v akejkoľvek skupine majú študenti rôzne vývojové predpoklady. Niektorí veľmi rýchlo napredujú a iným to môže trvať celý život. Niektorí ľudia sa rodia s tým, že im sila ľahšie preniká na povrch tela. Ale takéto telo sa vytvára už pred narodením, čo platí rovnako na celom svete, nielen v Číne.

Otázka: Aké energie sa používajú vo vnútorných štýloch a aký je rozdiel medzi ich vplyvmi?
Odpoveď: Najprv je to energia z prírody – stromov, skál, morí-vôbec energia Zeme. Okrem toho energia Vesmíru. Ich podstata je však jedna. Energia je totiž len jedna. Vo vnútorných štýloch pracujeme s čchi. Začiatočníci nerozlišujú s akými energiami pracujú. Ale na pokročilých úrovniach sa používa energia Zeme alebo energia Vesmíru, závisí od cieľa praxe. Už v starých obdobiach mali Majstri v Číne špeciálny tréningový systém na prijímanie energie z prírody a z kozmu, študovali špeciálne techniky otvárania kanálov a techniky odovzdávania energie. Niektoré kanály sa otvárajú prirodzene a niektoré potrebujú tréning. Samozrejme, že všetci, kým žijeme, máme aj spontánne otvorené určité kanály, lebo inak by sme zomreli.

Otázka: Vo vnútorných štýloch sa často používa termín „negatívna čchi“. Aká je to energia?
Odpoveď: Principiálne vo Vesmíre neexistuje zlá alebo dobrá čchi. Ale o vzťahu k organizmu človeka, určité druhy energie môžu byť negatívnymi. „Negatívna čchi“ sa môže kondenzovať v organizme ako výsledok vonkajších alebo vnútorných vplyvov. Okrem toho reakcia jednotlivcov na tú alebo inú energiu môže byť rôzna. Napríklad pre jedného je energia chladu príjemná a druhému spôsobí ochorenie. Ale najviac „zlú čchi“ produkuje človek sám v sebe. Nesprávne myslenie a nesprávne emócie produkujú také množstvo negatívnej čchi, že môže veľmi rýchlo zostarnúť a zomrieť. Obyčajne ľudia nemajú schopnosti si tieto veci všímať, ale u dobrého učiteľa čchi-kungu sa môžu oslobodiť od „zlej čchi“ a začať chápať veci v širších súvislostiach. Okrem toho ľudia, ktorí sa zaoberajú čchi-kugom, veľmi rýchlo začínajú chápať, že také kvality povahy ako závisť, agresivita, pýcha, žiarlivosť sú nielen amorálnymi, ale aj nebezpečnými pre zdravie.

Otázka: Môže aj Majster ochorieť, cítiť sa unavený?
Odpoveď: Áno, samozrejme,je človek a môže ochorieť. Napríklad, keď zje zlé jedlo. Ale na rozdiel od obyčajných ľudí, má schopnosť veľmi rýchlo sa zharmonizovať a dostať do svojho optimálu. Aj unavený býva. Nie však pri vlastnom cvičení. Po učení a po odovzdávaní svojej energie sa musí opäť zharmonizovať.

Otázka: Aký je rozdiel medzi Tai-či-čuanom a čchi-kungom?
Odpoveď: Tai-či-čuan je rozvinutý typ čchi-kungu. Tai-či-čuan vychádza zo starých taoistických tradícií, ale na rozdiel od čchi-kungu, ktorý je postavený na princípe prúdenia a točenia čchi, v Tai-či-čuane sa tento princíp využíva najmä na bojové umenie. Jedni sa učia Tai-či-čuan kvôli bojovým umeniam – to je základná úroveň a druhí preto, aby dosiahli duchovnú úroveň – to je vyššia motivácia.

Otázka: Musí si dať študent čchi-kungu alebo Tai-či-čuanu na niečo zvlásť pozor?
Odpoveď: Áno. Na správne a presné cvičenie. Je nutné hovoriť o chybách. Niektoré chyby nie sú také dôležité a nemajú na rozvoj tela a ducha vážny dopad. Sú isté typy chýb, ktoré každý z nás má, ale postupne cvičením ich vylepšuje a odstraňuje. Avšak tie, na ktoré Majster sústavne upozorňuje, to sú tie vážne chyby, ktoré, ak ich nezvládneme, môžeme mať problémy. A preto pri tréningoch stále upozorňuje na rovnaké chyby, aby sa študentom vryli do pamäti, a aby sa sútredili na ich odstránenie.

Otázka: V poslednom čase vychádza veľa kníh, ktoré podrobne popisujú ako cvičiť čchi-kung. Čo si myslíte o cvičení podľa knižných návodov?
Odpoveď: Je lepšie neštudovať z kníh.Iné aktivity áno, ale čchi-kung nie. Knihy sú výbornou doplňujúcou pomôckou, ale len pre tých, ktorí už majú za sebou tréning u svojho učiteľa. Z knihy si totiž môžete zobrať len čiastočnú informáciu. Knihy nikdy neobsahujú kompletné informácie. O najdôležitejších veciach sa v knihách nepíše, človek si ich musí nájsť sám. Ak už viacero rokov študoval čchi-kung, môže používať aj knihy. Napríklad ak sa študent učí u svojho učiteľa, a ten napíše knihu, je to pre neho veľmi užitočná pomôcka, lebo v nej môže nájsť zaujímavé informácie, a tak si overiť, čo od učiteľa dostal. Fyzickú formu cvičení je možné sa naučiť aj z knihy, ale ak ide o veci vnútorné – to sa z kníh nikdy naučiť nedá. Na to, aby človek niečo vedel, spoznal, pochopil, musí tvrdo pracovať, a nie je možné nájsť to jednoducho a rýchlo.

Otázka: Môžu sa študenti zaoberať rôznymi duchovnými praxami vo viacerých školách pod vedením rôznych Majstrov?
Odpoveď: Je to veľmi ťažká otázka. V podstate môžu. Ale treba zistiť či proti sebe nebojujú, a či ich základné princípy nie sú v protiklade. Najlepšie je, zistiť si ich vzájomné názory na seba. Dobré je opýtať sa priamo. Keď odpoveď nie je jasná, treba si všímať ich prácu so žiakmi. Ak sa učiťeľ snaží upozorňovať na chyby, na jemnosti a vedie svojich študentov pomaly a do hĺbky, a druhý sa snaží ísť veľmi rýchlo a ignoruje drobnosti, tam je rozpor. Ozajstný Majster urobí všetko preto, aby žiak dosiahol maximum čoho je schopný. Keď ste sa rozhodli seriózne zmeniť školu, treba si dať aspoň jeden mesiac prestávku. To závisí od dosiahnutého stupňa výsledkov. Ale naozaj, prvoradou podmienkou pre úspešný vývoj, je otvorené srdce pre svojho učiteľa.

Stretnutie s Majstrom (rozhovor so shifu Dai Chaom – N.Jadryšniková, časopis Orientácia-1999)

Na pozvanie Školy čchi-kungu a tradičných bojových umení a Slovenskej federácie wu-shu navštívil bratislavských a banskobystrických žiakov školy Sifu DAJ ČCHAO, učiteľ čínskych bojových umení BaguaMeihua a Tai či čchuan , nositeľ rodovej tradície a čestný predseda SFW.

Stretnutie s učiteľom je vždy novou etapou života školy, novými perspektívami rozvoja cvičencov.

Tí, ktorí očakávali, že uvidia vencami ozdobeného starca v mníšskom rúchu alebo človeka so stopami dlhého pustovníckeho života, boli hlboko sklamaní. Na pohľad je veľmi tažké odhaliť v ňom človeka, ktorý sa dotkol tajomstiev čínskych taoistov, a ktorý pokračuje v tejto veľmi starej tradícii.

Má 35 rokov. Ukončil elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej v Pekingu. V súčasnosti žije v pätnásťmiliónovej Moskve. Vedie Centrum výskumov čínskej tradície. Udržiava živé kontakty s vedúcimi sinológmi a známymi odborníkmi v oblasti čínskych bojových umení. Pokračuje v učení u svojich čínskych učitelov.

K svojej práci a svojmu predurčeniu má vážny vzťah, a nepripúšta profanáciu tohto umenia, ktoré sa naučil a ktoré starostlivo, usilovne a opatrne odovzdáva svojim žiakom. Čínania veria v osud a myslia si, že sa nikto náhodou nenarodí učíiteľom. Na dosiahnutie majstrovstva obyčajne nestačí jeden život, jedna inkarnácia. Ako sa v Oriente predpokladá, človek sa obyčajne rodí v podmienkach, kde sa môže v plnej miere roztvoriť a prelbit predtým získané majstrovstvo.

Daj Čchao patrí k rodine so starými tradíciami bojových umení. Jeho starý otec bol jedným zo známych hrdinov vojny s Japonskom. Otec a celá rodina sa vážne učili bojové umenia. Ako šesťročný už študoval čchi-kungy u taoistických majstrov. Ďalej mal unikátnu možnost študovať bojové umenia u predstaviteľov legendárnych generácií.

Jeho vizitkou je samotný fakt, že jeho rodina pochádza z hôr Udan, svojráznej čínskej mekky prarodičov vnútornej taoistickej alchýmie, ktorej skutočné a hlboké tajomstvá sa doteraz neodkrývajú. Sú to tajomstvá, ktoré vedú k dlhovekosti, „nesmrteľnosti“ alebo k vyššiemu duchovnému osvieteniu.

O veľkom záujme o jeho osobu svedčia akcie, ktoré navštevuje množstvo ľudí. Sú to rôzne stretnutia, konzultácie, semináre.

Pre mnohých vážnych žiakov školy tejto tradície, bol jeho pobyt v Bratislave unikátnou možnostou uvedomiť si hĺbku a perspektívy ich osobného rozvoja. Pre tých, ktorí nemali možnosť stretnúť sa so si fu Daj Čchaom, ponúkame krátky výber z informácií, ktoré odzneli na besedách a diskusiách s ním.

Otázka: Povedzte, prosím, do akej miery sú čchi-kung a bojové umenie schopné zmeniť zdravie človeka. Sú možné reálne a radikálne zmeny?
Odpoveď: Keď sa hovorí o človeku a vplyve vnútorných praktík, je treba hneď zdôrazniť, že aspekt zdravia je iba velmi malá časť toho, čo potenciálne môže človeku dať čchi-kung alebo praktiky bojových umení. Najdôležitejšie praktiky vždy boli nasmerované na zmenu globálnejších štruktúr v samotnom človeku, a zmeny na zlepšenie zdravotného stavu boli len počiatočnou etapou na tejto ceste, ktorú každý žiak musel prejst.

Otázka: V súčasnosti sa vo svete veľmi rozšírila reiki. Podľa niektorých názorov sa reiki trochu ponáša na čchi-kung. Aký je váš názor na prax reiki? Vidíte nejakú podobnosť s čchi-kungom?
Odpoveď: Áno, principiálne reiki je blízka čchi-kungu. Avšak v tejraších časoch mnohí ľudia, ktorí aktívne praktikujú reiki, pociťujú určitú stagnáciu. Mnohí cítia, že za reiki stoja oveľa hlbšie aspekty praktík. V skutočnosti prax reiki, ktorá prišla na západ v podobe, ktorú poznáte, je iba malou časťou širokého a hlbokého učenia.

Je známe, že prakticky celý duchovný potenciál Japonska, odkiaľ má svoje korene reiki, bol prevzatý z čínskej tradície. Avšak nie vždy sa tradícia odovzdáva v plnej hĺbke. Asimilácia praktík v Európe ešte viac zmenila ich hĺbku, častejšie smerom k ochudobneniu a stieraniu pôvodných základov. Preto v európskych školách vznikajú problémy neukončenosti a neúplnosti, určitej jednostrannosti praktík. V Číne pôvodná tradícia – pramatka reiki – má názov „lin ci ši“, čo v preklade znamená „clovek, ktorý vie transformovat energie cez seba“. Majstri, ktorí úplne ovládli toto umenie, veľmi dlho študovali na rôznych stupnoch poznania a tieto znalosti sa aj teraz utajujú pred nezasvätenými.

Mnohí japonskí majstri reiki prichádzajú do Číny, aby študovali „lin ci ši“. Niektorí z nich dosahujú dobré výsledky. Ale úplná tradícia „lin ci ši“ zostáva zatvorená, dokonca aj pred japonskými majstrami reiki. pozn.: O „lin ci ši“ sa budeme rozprávat v ďalších našich článkoch.

Otázka: Sifu , v meditáciách a čchi-kungoch často používame zvláštne pozície rúk a prstov / v indickej tradícii – mudry /. V poslednom čase sa zvyšuje záujem o liečebné aspekty polôh rúk. Nemohli by ste odporuciť nejaké jednoduché efektívne gesto na to, aby ho mohli používat aj nepripravení čitatelia?
Odpoveď: Všetko, čo si môžete prečítať v knihách, je len primitívna časť toho, čo je založené v podstate gesta. Vedomosti o gestách sú takisto tajomstvom. Samozrejme, väcšinu giest môžete nájsť na sochách a zobrazeniach Budhu a iných svätých. Mnohí sa pokúšajú nájsť vysvetlenie pre viaceré gestá. Ale v skutočnosti je to oveľa zložitejšie. Každé gesto je anténou alebo klúčom pre určité energetické štruktúry. Napríklad klasické taoistické gesto, ktoré používame v celom rade meditácií, je v podstate spojujúcim článkom medzi generáciami. Pomocou neho sa adept môže „spojiť“ s majstrami predchádzajúcich pokolení a dostať potrebné odpovede alebo dodatočné informácie z tej línie, ktoré praktizuje. Podobné spojenie funguje aj v línii učiteľ-žiaci. Napríklad, učiťeľ pomocou gesta môže stále udržiavat duchovný a informacný kontakt so svojím žiakom, odovzdávat a korigovat tie znalosti, ktoré v danej chvíli žiak potrebuje.

Otázka: Toto gesto „funguje“ iba v taoistickej tradícii alebo ho môžu používať aj stúpenci iných učení?
Odpoveď: Môžu ho používať aj budhisti, aj kresťania. Dôležité je vedieť AKO správne používať tento kľúč. Na obrazoch Ježiša Krista, kresťanských svätých, môžete objaviť rôzne gestá. To dokazuje, že táto prax vychádza za rámec akéhokoľvek konkrétneho učenia.

Otázka: To znamená, že napríklad človek, ktorý nie je kresťanom, by sa mohol dostat do kontaktu s kresťanskými svätými?
Odpoveď: Áno, ak používame gesto a máme potrebné vedomosti, môžeme „vojsť“ do kresťanského duchovného sveta a do druhých duchovných svetov. Principiálne človek môže dostať informácie, ktoré sa netýkajú iba konkrétnych praktík a duchovnej cesty, ale môže dostať pomoc aj v obyčajnom reálnom živote, ak to pravdaže bude zodpovedať vyšším zákonom.